Barion Pixel

 

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA – MÉG #több bögrés – RUPÁNER-KONYHA

 

2020. augusztus 20-27.

 

  1. A játék és a szervező

 

Jelen szabályzat Rupáner-Gallé Margit EV (továbbiakban: Szervező,  székhely: 6326 Harta, Arany J. u. 103, adószám: 68428451-1-23 által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/rupanerkonyha Facebook oldalán futó nyereményjátékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel. 

A Facebook önálló adatkezelő, külön adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik (https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy). A Játék szervezésében és lebonyolításában a Facebook semmilyen módon nem vesz részt. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook!

A játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos Szabályzatának automatikus elfogadását jelenti!

2. A nyereményjáték menete:

A résztvevőknek a JÁTÉK!JÁTÉK!JÁTÉK! című facebook poszt alatt kell egy kommentet hagyniuk, ezzel máris résztvevői lesznek a játéknak. A nyertest véletlenszerűen választjuk ki a http://www.facebooknyertes.com alkalmazás segítségével.

3. A résztvevők:

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

 A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. · A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

 Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 4. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama:

  1. november 20-27.

Nyertesek száma: 1 fő

Nyeremény: 1db MÉG #több bögrés szakácskönyv

Eredményhirdetés: 2020. november 27. 20:00 

5. Személyes adatok kezelése

A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával az adatvédelmi tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően kezeli: https://rupanerkonyha.hu/adatkezelesi-tajekoztato/  

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama:

Kezelt személyes adatok köre

Adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

 

Minden Játékos esetében:

· Játékos  Facebook profil neve,

· Játékos Facebook profil képe

Az érintett hozzájárulása, az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-ára is.

Az érintett hozzájárulása a komment elhelyezésével lép érvénybe.

Az érintetti hozzájárulás bármikor visszavonható a komment törlésével vagy a 3.) pontban megadott elérhetőségek valamelyikére megküldött törlési kérelemmel. Az érintetti hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, az érintetti hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

Facebook név és Facebook profilkép adatok az Adatkezelő által a brand népszerűsítése céljából szervezett Játékban való részvétel során, a Játék lebonyolítása érdekében kerülnek kezelésre (nyertes azonosítása).

A nyeremények nyertesek által történő átvételéig vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

A Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatok a Játék lezárását követően is megmaradnak a kiszolgáló szervereken (Facebook).

 

Nyertes Játékosok esetében:

· Teljes név

· Születési dátum

· E-mail cím

· Telefonszám

· Kézbesítési cím

Az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján olyan (ajándékozási) szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

6. Nyertes értesítése, nyeremény kézbesítése:

 

A nyertest a facebook poszt alatt @-név megjelöléssel értesítjük, illetve az oldalra kiírásra kerül a mindenkori nyertes neve. Ezt követően várjuk, hogy a nyertes facebook üzenetben felvegye velünk a kapcsolatot, és megadja e-mail címét, a kézbesítési címet, nevet, valamint, ha kér a futártól telefonos értesítést, úgy a telefonszámát is. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre.

A nyeremény postaköltségét a szervező állja, és bonyolítja le.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7.  Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a

Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

8Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (Általános Adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

 

Harta, 2020. november 20.